Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Ośrodek jest następcą prawnym Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

 

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
przyjmuje interesantów w godzinach:

- Poniedziałek : 7.30 - 15.30
- Wtorek: 7:30 - 17.00
- Środa 7.30 - 15.30
- Czwartek 7.30 - 15.30
- Piątek 7.30 – 14.00

Telefon: 54 231-06-35
Fax: 54 231-06-85
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP: https://brzeskiops.bip.net.pl

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP /bops/skrytka

 

Skład osobowy Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1. Jolanta Jaranowska – Kierownik
2. Irena Osińska - starszy pracownik socjalny
3. Eryka Lewandowska – specjalista pracy socjalnej
4. Jolanta Gąsiorowska – specjalista pracy socjalnej
5. Honorata Kułaczkowska- specjalista pracy socjalnej
6. Robert Chełminiak - starszy pracownik socjalny
7. Magdalena Mikołajczyk - Pawlak – inspektor ds. zasiłków rodzinnych
8. Aneta Chmielewska – inspektor ds. zasiłków rodzinnych
9. Grażyna Skruszewicz - podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego
10. Anna Szymczak - pracownik socjalny
11.Magdalena Gołębiewska – pomoc administracyjna
12. Ewelina Skowrońska – asystent rodziny
13. Paulina Zglińska – Maklakiewicz - referent ds. świadczeń wychowawczych
14. Dariusz Lewandowski – referent ds. świadczeń wychowawczych

Od miesiąca lutego 2018r. Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje samodzielnie usługi opiekuńcze adresowane do osób starszych i niepełnosprawnych. W związku z tym zatrudnia koordynatora usług opiekuńczych i opiekunki wykonujące pomoc w miejscu zamieszkania chorych.

 

BOPS działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U 2017 poz.1769 z późn.zm./

 

„Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnieni, zasoby i możliwości”.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) Ubóstwa;
2) Sieroctwa;
3) Bezdomności;
4) Bezrobocia;
5) Niepełnosprawności;
6) Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) Przemocy w rodzinie;
7a) Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
11) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) Alkoholizmu lub narkomanii;
13) Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) Klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza:
- dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł
- dla gospodarstw domowych (rodzin wieloosobowych), 514,00 zł na osobę w rodzinie

 pdfWzory druków

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z w w/w powodów (punkt 1-14)

 (Dz.U. z 2015 , poz. 1058, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana z Urzędu.

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

 

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny celowy
Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- pomoc rzeczowa
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo
- interwencja kryzysowa
- schronienie
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia
- mieszkanie chronione
- pobyt w domu pomocy społecznej
- ponadto informuje się ze BOPS realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w jego ramach udziela się pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach oraz zasiłku celowego na zakup posiłku.

- od 2016 roku Ośrodek Pomocy współpracuje z Bankiem Żywności w Toruniu - realizowany program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach programu pomoc skierowana jest do osób i rodzin spełniających kryteria dochodowe i korzystających z pomocy społecznej


Dokładnych informacji dot. możliwości korzystania z pomocy społecznej można zasięgnąć w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Przy BOPS funkcjonuje :
1. Punkt Konsultacyjno Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w którym porad bezpłatnych udzielają:
* terapeuta do spraw uzależnień i przemocy 2 razy w miesiącu tj. I poniedziałek i III poniedziałek miesiąca od 15.00 – 18.00.
* psycholog 3 razy w miesiącu tj. I środa miesiąca od 15.00 – 19.00, II piątek miesiąca 8.00 – 12.00 i III środa  miesiąca 16.00 19.00

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizujący procedurę Niebieskiej Karty. W ramach zespołu odbywają się w zależności od potrzeb posiedzenia zespołu i grup roboczych.
Osoby dotknięte przemocą mogą także korzystać z porad w/w terapeutów a ponadto w każdy poniedziałek od 15.30 – 17.30 czynny jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 15 we Włocławku tel. 54 231-02-84 Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji kryzysowej.
Punkt udziela pomocy w zakresie:
- poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej
- informacji na temat możliwości uzyskania pomocy
- przepisów prawa ułatwiających rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

 

 

Karta Dużej Rodziny.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2017 r. poz.1832, z późn.zm.).
Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin , w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy ale również rodzice i małżonkowie rodziców , którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci , bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz formularze załączników do wniosku.
Nowe formularze wniosku oraz załączników będą także umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej,pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu.

 Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne ; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Od stycznia 2019 r. będzie możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom lub małżonkom rodziców , którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci.

pdfKarta dużej rodziny - dokumenty
Informacji na temat programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać od pracowników socjalnych oraz na stronie: rodzina.gov.pl. Infolinia na temat Karty Dużej Rodziny (22) 6611199.

W Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych  Podstawa prawna realizacji świadczeń rodzinnych:

  1. 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.)
  2. 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1466 )

Zasiłek rodzinny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego- począwszy od miesiąca w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 Aby była zachowana ciągłość w wypłacie zasiłku rodzinnego w kolejnym okresie zasiłkowym  wniosek należy złożyć w sierpniu.

Natomiast w przypadku utraty prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 lipiec 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r., poz. 1428)  zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764zł.

Oznacza to, że od 1 listopada 2017r. nie został podwyższony próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do zasiłku oraz nie ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017r. :

- 95zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 10 roku życia:

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka – w wysokości 1000 zł -  jednorazowo;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –  w wysokości 400 zł miesięcznie;

3) samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż na dwoje dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności miesięczna kwota 273zł nie więcej jednak niż na dwoje dzieci;

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- w wysokości miesięcznej 95 zł na trzecie i kolejne dziecko;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 110zł  miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia:

6) rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł – wypłacane jednorazowo we wrześniu;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 –  w związku z dojazdem miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko (dodatek przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca)

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości miesięcznej 113 zł (dodatek przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę  w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł .

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 pdfWzór zaświadczenia

 Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenia opiekuńcze

- świadczenie pielęgnacyjne w wysokości miesięcznej 1406 zł do 31.12.2017r., a od 01.01.2018r. w wysokości 1477zł miesięcznie);

- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości miesięcznej 153 zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości miesięcznej 520 zł.

Świadczenie rodzicielskie - w wysokości miesięcznej  1000 zł przez 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenia opiekuńcze:
1. Świadczenie pielęgnacyjne (w wysokości 1200 zł miesięcznie do 31.12.2015 r. , a od 1.01.2016 r. w wysokości 1300 zł.)
2. Zasiłek pielęgnacyjny (w wysokości 153 zł miesięcznie)
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy (w wysokości 520 zł miesięcznie)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. , poz.859 z późn.zm.)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
1. Od rodzica na podstawie sądowego tytułu wykonawczego , jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna;
2. Do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia , albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
3. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
4. W wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona :
1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. Zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne , z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

            

         Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim informuje, że z dniem 1 październik 2018 rok rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy świadczenia wychowawczego 500+, aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie 500+ należy złożyć wniosek.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy w formie elektronicznej przez internet np. Bankowość elektroniczna, Emp@tia, Profil zaufany będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. Natomiast tradycyjne wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 roku w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim pokój nr 32 (na I piętrze budynku wejście od strony pogotowania) lub przez internet

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w Naszym Ośrodku Pomocy pokój nr 32.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. r. życia, przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800, 00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200, 00 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

W chwili obecnej funkcjonuję okres świadczeniowy 2017/2018 podstawą do ustalania dochodu rodziny jest rok bazowy 2016, ale badana jest również obecna sytuacja dochodowa i zawodowa czy nic w tej kwestii nie uległo zmianie od roku bazowego.

 

W nowym okresie świadczeniowym 2018/2019  podstawą do ustalania dochodu rodziny jest rok bazowy 2017, ale badana jest również obecna sytuacja dochodowa i zawodowa czy nic w tej kwestii nie uległo zmianie od roku bazowego.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko; (Jeżeli w chwili składania wniosku osoba samotnie wychowująca dziecko nie złoży tytułu wykonawczego o świadczeniu alimentacyjnym to BOPS przyjmie wniosek i wyznaczy termin 3 miesięcy do dostarczenia tytułu wykonawczego).
  2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu ;
  3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę ;
  5. Nowe wytyczne co do formularzy wniosków.

Od 1 stycznia 2018 r. wnioski co do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane z poziomu  Marszałka Województwa na poziom Wojewody w przypadku Naszego Ośrodka jest to Delegatura Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

Szczegółowe informacje dostępne są w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 32 lub tel. 500-751-061

Aktualności w sprawie świadczenia wychowawczego dostępne są również na  stronie Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/komunikaty-dla-samorzadow/


BRZESKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ informuje, że w 2020 r. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+” i ZASIŁEK RODZINNY BĘDĄ WYPŁACANE według następującego harmonogramu:

TERMINY WYPŁAT W 2020 r.

MIESIĄC

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”

ZASIŁEK RODZINNY
I
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NA KONTO

GOTÓWKOWO

NA KONTO

GOTÓWKOWO

STYCZEŃ 2020

 

21

23
 nazwiska od A-K
24
nazwiska od L- Ż

22

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

LUTY 2020

 

20

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

21

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

MARZEC 2020

 

20

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

23

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

KWIECIEŃ 2020

 

21

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

22

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

MAJ 2020

 

21

25
nazwiska od A- K
26
nazwiska od L- Ż

22

25
nazwiska od A- K
26
nazwiska od L- Ż

CZERWIEC 2020

 

19

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

22

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

 

LIPIEC 2020

 

21

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

22

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

SIERPIEŃ 2020

 

20

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

21

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

WRZESIEŃ 2020

 

21

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

22

23
nazwiska od A- K
24
nazwiska od L- Ż

PAŹDZIERNIK 2020

 

22

26
nazwiska od A- K
27
nazwiska od L- Ż

23

26
nazwiska od A- K
27
nazwiska od L- Ż

LISTOPAD 2020

 

20

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

23

24
nazwiska od A- K
25
nazwiska od L- Ż

  BRZESKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZASTRZEGA SOBIE, ŻE TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH.


 BRZESKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ informuje, że w 2020r. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W FORMIE ZASIŁKÓW CELOWYCH I OKRESOWYCH BĘDĄ WYPŁACANE według następującego harmonogramu:

TERMINY WYPŁAT  2020 r.

MIESIĄC

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

NA KONTO

GOTÓWKOWO

STYCZEŃ

28

29
nazwiska od A- K
30
nazwiska od L- P
31
nazwiska od R- Ż

LUTY

25

26
nazwiska od A- K
27
nazwiska od L- P
28
nazwiska od R- Ż

MARZEC

26

27
nazwiska od A- K
30
nazwiska od L- P
31
nazwiska od R- Ż

KWIECIEŃ

27

28
nazwiska od A- K
29
nazwiska od L- P
30
nazwiska od R- Ż

MAJ

26

27
nazwiska od A- K
28
nazwiska od L- P
29
nazwiska od R- Ż

CZERWIEC

25

26
nazwiska od A- K
29
nazwiska od L- P
30
nazwiska R- Ż

LIPIEC

28

29
nazwiska od A- K

30
nazwiska od L- P
31
nazwiska od R- Ż

SIERPIEŃ

26

27
nazwiska pod A- K
28
nazwiska od L- P
31
nazwiska od R- Ż

WRZESIEŃ

27

28
nazwiska od A- K
29
nazwiska od L- P
30
nazwiska od R- Ż

PAŹDZIERNIK

27

28
nazwiska od A- K
29
nazwiska od L- P
30
nazwiska od R- Ż

LISTOPAD

25

26
nazwiska od A- K
27
nazwiska od L- P
30
nazwiska od R- Ż

 

BRZESKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZASTRZEGA SOBIE, ŻE TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH.